HOT NEWS


💙💛ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน⏳
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย💕
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย💖
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง💟
----------------------------------------------------------------
💙💛ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
💟นายทวี ชัยปัญญา
💟นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์
💟นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
💟นางบังอร บัวศรี
💟นายกมลวิช นนทสินรฐา
💟นายวิชัย ทาจันทร์

Newer Posts Older Posts

กิจกรรมล่าสุดในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top