ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

26 เม.ย. 2560

ANC CHANNEL

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน59 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน59

ANC CHANNEL

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี59 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี59

24 เม.ย. 2560

ANC CHANNEL

ถัทรพร พิลัยลักษณ์ ระดับ ม.ต้น นักเรียนพระราชทาน ปี2559 ถัทรพร พิลัยลักษณ์ ระดับ ม.ต้น นักเรียนพระราชทาน ปี2559

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (334) กลุ่มวิชาการ (155) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (43) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (38) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (10) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) youtube (8) โสตทัศนศึกษา (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *