HOT NEWS


ยินดีต้อนรับ นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ (คนใหม่)

 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอำนาจเจริญ 
ยินดีต้อนรับนายสุกิจ   จันทบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ (คนใหม่) ด้วยความยินดียิ่ง

10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 


ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ
แจ้งกำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนอำนาจเจริญ

 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ประธานในพิธี ท่านรองทวี ชัยปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังนี้
1. จัดอบรมนักเรียนตามหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาชีววิทยา
2. เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร
นครพนม และอำนาจเจริญ ที่มีความรู้ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาความ
รู้ความสามารถให้เต็มศักยภาพทางปัญญาของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะครูชีววิทยาให้มีศักยภาพและมีความพร้อม
ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนชีววิทยาเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
โดยการจัดโครงการฯ ในปีนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 35 คน วิทยากร จำนวน 7 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 คน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 654,000 บาท
กำหนดจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคาร
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอำนาจเจริญ

แนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวพิชญ์สินี แผนสุพัฒน์

แนะนำบุคลากรใหม่ 


นางสาวพิชญ์สินี แผนสุพัฒน์

การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สาขา การบัญชี

ประวัติการทำงาน - เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริษัท ศิริอริย จำกัด 

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  หน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
 


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่น RoV โรงเรียนอำนาจเจริญ


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่น RoV โรงเรียนอำนาจเจริญ

🥇ชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
>>>ทีม Nemofish<<<
เด็กชายธรรมปพน สุพลจิตต์
เด็กชายธีร์กวิน แสนมี
เด็กชายอชิรวิชญ์ ดอกบัว
เด็กชายอนุวงศ์ บุญมี
เด็กชายอรรถวิทย์ เกศหอม
เด็กชายฐานปกรณ์ พยัคฆทา
นายวิสิฐศักดิ์ ศรีโคตร
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
>>>ทีม Mathematics3<<<
เด็กชายชัชพิมุข แสงธิ
เด็กชายดนัยเทพ รัตนศรี
เด็กชายพัสกร กาลพันธา
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญสาหัส
เด็กชายภูริณัฐ เกตุกุล
เด็กชายภูวเนตร มิ่งไชย
นายพีรภาส เรืองผึ้ง
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
>>>ทีม Bwa<<<
เด็กชายฐาปกร พิมพะไชบ
เด็กชายปัณณสิทธิ์ บุญมาวงศ์
เด็กชายเพชรดนัย สุระเกษ
เด็กชายภคนนท์ จิตรมาศ
เด็กชายภูพิรัฐ จันทร์สุข
เด็กชายภูรินทร์ พาป้อ
เด็กชายสิรภพ กันทรกิจโกศล
ในการแข่งขัน ANC ROV E-SPORTS ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ม.ต้น
=====================
#ANC ROV E-SPORTS12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

ทรงพระเจริญ
12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

 

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.อัจราพร วรรณโพธิ์ และ นายพงศธร ขันติกิจ
เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์
รางวัล 🏆ชนะเลิศ🏆 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

 


🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉
นางสาวพีรกานต์ อยู่สุข ม.5/13
นางสาวชนัดดา กาฬจันทร์ ม.5/13
นายวิริยะ คำสุข ม.6/13
ตัวแทนนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนิติ-รัฐศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัล 🏆ชนะเลิศ🏆 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 7 สิงหาคม 2565นายนิยม รักพรม รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ
นายนิยม  รักพรม
รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดกิจกรรมการแข่งขัน ANC ROV E-SPORTS ครั้งที่ 1

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานสภานักเรียน โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขัน ANC ROV E-SPORTS ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผน การประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมทีม ฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำ การคาดคะเน และการคำนวณผ่านการเล่นเกม เป็นทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล็งเห็นประกอบอาชีพเกมเมอร์ต่อไป ในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
นักเรียน mep 5/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 


   8 กรกฎาคม เวลา 17:05 น.
   ·ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวสิชัญญา เหเตโชดม  นางสาวพิมพ์รติมา อินทร์กอง
   นักเรียน mep 5/12  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
   การแข่งขันการนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น หัวข้อการประกวด “ชีวิตของฉันตอนอยู่ ม.ปลาย” โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2
   ทรงพระเจริญ


      นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

       ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

   ข้าพระพุทธเจ้า

    นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ) โรงเรียนอำนาจเจริญ  

   นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐
   นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๑


    นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๒

    นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๓


   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

    ความรักและความปรารถนาดีจากพี่สู่น้อง กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565  ในวันที่  9  มิถุนายน 2565  ณ  อาคารเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนอำนาจเจริญ  ประเดิมรายการแรกหลังจากสถานการณ์โควิด   นางสาวสโรชา ภูธนประยูร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน  ชั้นปีที่ 3  และ นางสาวมนสิกานต์ จันทร์อ่อน  สาขาพยาบาลศาสตร์   สถาบันการพยาบาลสภากาชาดไทย  ชั้นปีที่ 3  จัดกิจกรรมแนะแนวน้องด้วยใจมุ่งมั่นเพื่อให้น้องๆค้นหาความชอบ และมุ่งไปสู่เป้าหมาย  มีน้องสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก # งานแนะแนวโรงเรียนอำนาจเจริญ ชื่นชม และขอบใจมากๆ ค่ะ💙💙💙💙💖💖💖💖

   Older Posts

   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

   ดูทั้งหมด »

   รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

   ดูทั้งหมด »

   ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

   กลุ่มสังคมฯ

   ดูทั้งหมด »

   กลุ่มวิทย์

   ดูทั้งหมด »

   กลุ่มคณิตฯ

   ดูทั้งหมด »

   กลุ่มศิลปฯ

   ดูทั้งหมด »

   กลุ่มภาษาต่างฯ

   ดูทั้งหมด »

   กลุ่มภาษาไทย

   ดูทั้งหมด »

   กลุ่มพลศึกษา

   ดูทั้งหมด »

   กลุ่มการงานฯ

   ดูทั้งหมด »

   อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

   ปฏิทินปฏิบัติงาน


   จัดซื้อจัดจ้าง

   ดูทั้งหมด »

   แนะนำบุคลากร


   ทั้งหมด »

   เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

   ดูทั้งหมด »

   SOCAIL MEDIA CONNECT


   Add Line : Qr Code/Line Id

   .............................................................


   คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
   โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

   ติดต่อผู้ดูแลระบบ

   ชื่อ

   อีเมล *

   ข้อความ *

   © Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
   Back To Top