ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

22 ก.ค. 2560

การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ปี 2560

การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ปี 2560

ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึษา 2560 เพื่อให้ทราบความเข้าใจตรงกันร...

21 ก.ค. 2560

การติดตามและประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

การติดตามและประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการสถานศึกษาพอเพียง ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์...
พิธีสวดอภิธรรมศพ อดีต ผอ. อรุณ ธานี

พิธีสวดอภิธรรมศพ อดีต ผอ. อรุณ ธานี

ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึษา 2560 เพื่อให้ทราบความเข้าใจตรงกันระ...

18 ก.ค. 2560

พิธีวางพวงหรีดเคารพศพ ผอ.อรุณ ธานี

พิธีวางพวงหรีดเคารพศพ ผอ.อรุณ ธานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรครู นำโดย นายไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ วางพวงหรีดเคารพศพ นายอรุณ ธานี ตำ...

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (371) กลุ่มวิชาการ (156) กลุ่มไอซีที (66) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) โสตทัศนศึกษา (40) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (38) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (11) ข่าวทั่วไป (11) ฝ่ายแนะแนว (10) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (7) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กิจกรรมยุวกาชาด (2) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *