head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

Flash News


โครงการระดมทุน เพื่อสร้าง  " โรงอาหารธารน้ำใจ"เรียนเชิญศิษย์เก่าลงเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนอำนาจเจริญได้ที่ ฟอร์มด้านล่าง13 ม.ค. 2560

โครงการระดมทุน เพื่อสร้าง  "โรงอาหารธารน้ำใจ"

โครงการระดมทุน เพื่อสร้าง "โรงอาหารธารน้ำใจ"

โครงการระดมทุน เพื่อสร้าง   " โรงอาหารธารน้ำใจ" โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเ...

11 ม.ค. 2560

แบบลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนอำนาจเจริญ

แบบลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนอำนาจเจริญ

ขอความกรุณา และเรียนเชิญศิษย์เก่าลงเบียนศิษย์เก่าดรงเรียนอำนาจเจริญได้ที่ ฟอร์มด้านล่าง ...

14 เม.ย. 2559

กำหนดการ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง "โรงอาหาร ธารน้ำใจ"

กำหนดการ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง "โรงอาหาร ธารน้ำใจ"

ขอเชิญร่วมเป็เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสมทบทุนสร้าง "โรงอาหาร ธารน้ำใจ"  ทอดถวาย ...

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด (Gallery)

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (310) กลุ่มวิชาการ (134) กลุ่มไอซีที (57) กลุ่มกิจการนักเรียน (43) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (34) กลุ่มงานธุรการ (26) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (23) กลุ่มงานพัสดุ (22) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (14) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (10) ข่าวทั่วไป (10) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) งานทะเบียนนักเรียน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *