head

HOME โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

KM Blog By Kroosuveeraการจัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้

รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
รายวิชา  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ

โดย  ครูสุวีรา  สุดาเดช
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

ข่าวการศึกษา


Like FanPage