ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วยบุคคล จำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้
1.    นายสมชัย  ตั้งตระกูลวงศ์     ประธานกรรมการ
2.    นายสมพร  สีหาวงษ์             กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3.    นางสาวสำเร็จ อาจธะขันธ์    กรรมการผู้แทนครู
4.    นายสิทธิชัย โกมลเวชกุล     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5.    นายวีระชัย  มิ่งพฤกษ์   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.    นายไพฑูรย์ ขันแก้ว     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7.    นายสมนึก  มีทอง        กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8.    นายประยูร  เหมือนเหลา      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
9.     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10.   นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.   นายประถม กมลรัตน์          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12.   นายสันติ   มุทาวัน             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13.   นางน้ำเพชร สุคนธสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14.   นายวิชัย   แสวงสุข            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15.   ดร.ไพฑูรย์  ขันแก้ว           ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

[image%255B5%255D.png]

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (420) กลุ่มวิชาการ (156) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *