ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

29 ก.ค. 2560

การแนะแนวกับการพัฒนานักเรียนตามยุทธศาสตร์ชาติ


วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ศูนย์แนะแนวจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ประธานในพิธี ได้จัดโครงการอบรม การแนะแนวกับการพัฒนานักเรียนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิทยากร ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ อ.อุเทน วรชินา อ.เอกพงศ์ แผ่นคำ และ อ.นภาพร บัวทอง โดยได้ให้ความรู้แก่บุคลากรครูแนะแนวในจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 30 คน นักเรียนแกนนำ 120 คน เพื่อให้ทราบความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์กับการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการแนะแนว การพัฒนาเครือข่ายแนะแนวให้เข้มแข็ง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้สู่ความสำเร็จ โครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (419) กลุ่มวิชาการ (156) โสตทัศนศึกษา (87) กลุ่มไอซีที (66) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (41) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (26) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (7) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *