ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

15 ก.ค. 2560

การศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน 2560


วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะนักเรียนกลุ่มเด็กไทบ้านธนาคารน้ำใต้ดิน ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์แหล่งเรียนรู้ ตำบลเก่าขาม (ธนาคารน้ำใต้ดิน) อำเภอน้ำยื่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ นำโดย นายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 25 คน และนักเรียนกลุ่มเด็กไทบ้านธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 6 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์แหล่งเรียนรู้ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายนายโกวิทย์ ดอกไม้ นายปัญญา สะนัย และนายพินิจ สีหะนันท์เป็นวิทยากรให้ข้อมูลแนวทางและความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำใต้ดิน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรงด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบุคลากรเกิดความสัมพันธ์ ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 7 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอน้ำยืนได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ตั้งอยู่ที่บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กขึ้นอยู่กับอำเภอน้ำยืน อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอน้ำยืน ห่างจากอำเภอน้ำยืน ประมาณ 14 กิโลเมตร บนถนนเดช-น้ำยืน อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 96 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 74.95 ตารางกิโลเมตร (28,765 ไร่) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน จากที่นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามรพ้อมคณะ ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 และหลักฐานที่ยืนยันว่าได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จจริง คือ เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) วันที่ 31- ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ทำให้หลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังคำขวัญที่ว่า “เก่าขามดินแดนวัฒนธรรม ลือล้ำพระสังกัจจาย มากมายทรัพย์ธรณี เขียวขจีพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตเพราะเห็ดฟาง ไม้ยางนาป่าชุมชน ฝ่ายน้ำล้นห้วยฝั่งแดง” มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (421) กลุ่มวิชาการ (157) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *