ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

5 มี.ค. 2559

กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ  กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔      ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.. ๒๕๕๐  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน  และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘  จึงกำหนดการ  รับสมัคร  คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภท และจำนวนนักเรียนที่จะรับและการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้


Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (344) กลุ่มวิชาการ (156) กลุ่มไอซีที (66) กลุ่มกิจการนักเรียน (45) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (38) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) โสตทัศนศึกษา (14) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (11) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) youtube (7) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *