ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

7 ก.พ. 2558

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ,MEP ,ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558


iEP
โรงเรียนอํานาจเจริญ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)
ปีการศึกษา 2558
 

เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม. 4 โรงเรียนอํานาจเจริญ โดยใช้หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บสมัครรับที่โรงเรียน

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 หรือมารับในวันสมัครได้เลย

 

วันที่รับสมัคร

ม.1 และ ม.4 วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

วันที่สอบ

ม. 1 สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ม. 4 สอบวันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

วิชาที่สอบ

ม. 1 (AP) วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ม. 1 (MEP) วิชาภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ม. 1 (Pre-Cadet)วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

ม. 4 (AP) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ม. 4 (ภาษาอังกฤษ) วิ ชาภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ม. 4 (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) วิชาสังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

มอบตัวภายใน วันที่ 9 เมษายน 2558

ม. 1 ประกาศผล 5 มีนาคม 2558 รายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2558
ม. 4 ประกาศผล 6 มีนาคม 2558 รายงานตัว วันที่ 6 มีนาคม 2558  มอบตัวภายใน วันที 9 เมษายน 2558

จํานวนที่รับ

- รับ ม.1 (AP) 1 ห้อง จํานวน 40 คน 

- รับม.1 (MEP) 1 ห้อง จํานวน 30 คน

- รับ ม.1 (Pre-Cadet) 1 ห้อง จํานวน 36 คน

- รับ ม.4 (AP) 1 ห้อง จํานวน 30 คน

- รับ ม.4 (ภาษาอังกฤษ) 1 ห้อง จํานวน 30 คน

- รับ ม.4 (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) 1 ห้อง จํานวน 36 คน

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

เป็นเงินบํารุงการศึกษาเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอสิทธินักเรียนที่ด้อยโอกาส

ม.1 (AP) ประมาณภาคเรียนละ 7,500 บาท /ภาคเรียน

ม. 1 (MEP)ประมาณภาคเรียนละ 17,500 บาท /ภาคเรียน

ม. 1 (Per-Cadet)ประมาณภาคเรียนละ 7,000 บาท /ภาคเรียน

ม.4  (AP)ประมาณภาคเรียนละ 15,000 บาท/ภาคเรียน

ม. 4 (ภาษาอังกฤษ)ประมาณภาคเรียนละ 20,000 บาท /ภาคเรียน

ม. 4 (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)ประมาณภาคเรียนละ 5,000 บาท /ภาคเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐาน…  
คลิกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่นี่…

 
image
image
บรรยากาศภาพประกอบการเรียนการสอน
 
 

 

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (421) กลุ่มวิชาการ (157) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *