ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

- พันธกิจ / เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Objective)
นักเรียน เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิต ในสังคมอย่างมีความสุข
และสามารถแข่งขันในระดับประเทศ และสากลได้

พันธกิจ (Mission)
1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และบริการชุมชน
4. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี
7. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. มุ่งส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (420) กลุ่มวิชาการ (156) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *