HOT NEWS


ประวัติ นายไพฑูรย์ ขันแก้ว

ประวัติ นายไพฑูรย์  ขันแก้ว
ตำแหน่งปัจจุบัน
         ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ   สพม.  29  

ประวัติส่วนตัว
 • เกิดเมื่อ ธันวาคม  2500
 • สถานที่เกิด  52 หมู่ 3 บ้านโคกกอก  ตำบลนาผือ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ที่อยู่ 106 หมู่ 3 บ้านโคกกอก  ตำบลนาผือ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • คู่สมรส  นางเพลินจิต  ขันแก้ว (บุญมาลี)  ผู้อำนวยการ  รพ.สต.โนนโพธิ์
ประวัติการศึกษา
 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านนาผือ          ตำบลนาผือ  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุ่งชาญวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ระดับอนุปริญญา (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  วิชาเอก คณิตศาสตร์ (2521)
 • ระดับปริญญาตรี (กศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม  วิชาเอก คณิตศาสตร์ (2524)
 • ระดับปริญญาโท (ศษ.ม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  รุ่น 2 (2529)
 • ระดับปริญญาเอก (กศ.ด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     การบริหารและพัฒนาการศึกษา   (2555)
 
ประวัติการรับราชการ                                                                                   
 • 2521  ครู 2 โรงเรียนเสนางคนิคม  อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2523  ผู้ช่วยครูใหญ่  โรงเรียนเสนางคนิคม
 • 2528  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนเสนางคนิคม
 • 2532  อาจารย์ 2 โรงเรียนเสนางคนิคม  ช่วยราชการโรงเรียนอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2543  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
 • 2545  อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนโชคชัยวิทยา อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร
 • 2546  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2548  ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2552  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2557  ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ
 ความภาคภูมิใจ
 • ประธานคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดอำนาจเจริญ
 • นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   จังหวัดอำนาจเจริญ
 • คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล       สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ
 • คณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ประธานสหวิทยาเขต 1  เมืองอำนาจเจริญ สพม 29
 • รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ส.บ.ม.ท  2552
 • รางวัลข้าราชการพลเรียนดีเด่น  ปี  2556
 • รางวัลผู้บริหารดีเด่น  สพม 29  ปี 2557
 • รางวัลผู้บริหารมาตรฐานความรู้ดีเด่น  สกสค  2558
 • รางวัลครุสดุดี  ปี  2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)


แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top