HOT NEWS


โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนอำนาจเจริญ

 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ประธานในพิธี ท่านรองทวี ชัยปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังนี้
1. จัดอบรมนักเรียนตามหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาชีววิทยา
2. เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร
นครพนม และอำนาจเจริญ ที่มีความรู้ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาความ
รู้ความสามารถให้เต็มศักยภาพทางปัญญาของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะครูชีววิทยาให้มีศักยภาพและมีความพร้อม
ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนชีววิทยาเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
โดยการจัดโครงการฯ ในปีนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 35 คน วิทยากร จำนวน 7 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 คน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 654,000 บาท
กำหนดจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคาร
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอำนาจเจริญ

Newer Posts Older Posts

กิจกรรมล่าสุดในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top