HOT NEWS


ANC CHANNEL


วิดีโอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน2560
วิดีโอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน2560 โรงเรียนอำนาจเจริญ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 มกราคม 2560 --------------------------------------- มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม --------------------------------------- #ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา #ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา #เว็บไซต์ : www.anc.ac.th #โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top