head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

27 ต.ค. 2560

เผยแพร่ผลงานครู ธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลงาน นางธิรัตฏิกานต์  สุวะพันธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
รายวิชาประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดสร้างขึ้นโดยก าหนดตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเองตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
พร้อมทั้งมีการเฉลยค าตอบ โดยก าหนดเนื้อหาเป็น 8 เล่ม
imageimage

คลิกอ่านเพิ่มเติม  (คลิก)

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (487) โสตทัศนศึกษา (164) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (80) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (46) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) youtube (21) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (19) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *