ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

13 ก.ค. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรียนอำนาจเจริญ


วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และและนายธนัท ชายทวีป ป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญเข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ของโรงเรียนอำนาจเจริญ "โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน" หรือ Ground water bank เพื่อการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยนักเรียนกลุ่มเด็กไทบ้าน ธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรียนอำนาจเจริญ คุณครูวิษณุ จินดาแต้สกุลและคณะคุณครูโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นปัญหาวิกฤกติภัยแล้งในจังหวัดอำนาจเจริญ และบริเวณโรงเรียน เกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้เกิดไข้เลือดออก และน้ำท่วม จึงได้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งในโครงการนี้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นประโยชน์และความสำคัญธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดโรงเรียนอำนาจเจริญ จึงได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 และให้แนวความคิดใหม่ๆ การแก้ปัญหาของโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแหล่งเรียนรู้ "ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด" ตามโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ ของโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ริเริ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 และเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดอำนาจเจริญ 
มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา,วิษณุ จินดาแต้สกุล 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (420) กลุ่มวิชาการ (156) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *