ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

18 มิ.ย. 2560

กิจกรรมโครงการค่าย STOP Dengue

สืบเนื่องจากการเรียนการสอน วิชาการศึกษาค้นคว้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ที่ผ่านมาจึงได้มีการตั้งโครงการค่าย STOP Dengue โดยมีนายสมชัย พลรักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย STOP Dengue เพื่อให้ความรู้แนวทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารวมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย และสามารถป้องกันตัวเองและคนใกล้ตัวให้ห่างจากยุงลาย และเป็นการลดปัญหาไข้เลือกออก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงการฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงานเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ คณะกรรมการดำเนินงานเห็นว่า สมาชิกทุกคนในชมรมจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้รักสามัคคี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ 

---------- มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม
------------------ #ภาพ : ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (421) กลุ่มวิชาการ (157) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *