ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

17 มิ.ย. 2560

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ ประจำปี 2560
ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และในภาวะโลกปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการสื่อสารหรือยุคแห่งความเจริญทางเทคโนโลยี เป็นผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ อันจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การขาดระเบียบวินัย และการใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เหมาะสม สภาพปัญหาดังกว่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ดังนั้น โรงเรียนอำนาจเจริญและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อขึ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5/7, 5/9,5/13, 6/12, 6/13 จำนวน 100 คน โดยมี นายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน2560 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ตามศาสตร์พระราชา และเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปขยายผลให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนหมู่บ้านและชุมชน นั้น มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (421) กลุ่มวิชาการ (157) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *