HOT NEWS


ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางอุมาพร  ปกครอง
ครู สาขาภาษาอังกฤษ

         นางพิรญาณ์ ประทุมศาลา
        ครู 
       สาขาภาษาจีน


        นางสาวอรุโณทัย สายโสภา
        ครู 
       สาขาภาษาจีน
      นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์
        ครู 
       สาขาภาษาญี่ปุ่น
        นางสาวสุธีรา โสภิตะชา
        ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาภาษาญี่ปุ่น

นางจารุวรรณ  โพธิ์ศรี
ครูชำนาญการ 
สาขาภาษาอังกฤษ
นางณัฐริณีย์  แข็งแรง 
   ครูชำนาญการ
    สาขาภาษาอังกฤษ
นางบุญญรัตน์  มุทุกันต์
   ครู ชำนาญการ
    สาขาภาษาอังกฤษ

นางละอองดาว  ธานี
   ครู ชำนาญการ
    สาขาภาษาอังกฤษ
นางวิไลลักษณ์  แก้วโสภา
   ครูชำนาญการพิเศษ 
    สาขาภาษาอังกฤษ
นางสาวชณัฏฐิยา  ชมภูพื้น
   ครูผู้ช่วย 
   สาขาภาษาอังกฤษ

    นางสาวปริญญา นิลมาลี
       ครูผู้ช่วย 
   สาขาภาษาอังกฤษ
     นางสาวศจีรัตน์  อาริยปิติพงษ์
        ครู ชำนาญการพิเศษ 
    สาขาภาษาอังกฤษ
   นางสาวสยุมพร  ใจแน่น
   ครู ชำนาญการ
   สาขาภาษาอังกฤษ


 นางอำนวยพร  เถาว์โท
    ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาภาษาอังกฤษนายวิชัย ทาจันทร์
ครู ชำนาญการ
   สาขาภาษาอังกฤษ   นายอัครเดช  ถนอมชาติ
    ครูผู้ช่วย
   สาขาภาษาอังกฤษ


นางอรศรี  วิริยะกุล
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาภาษาอังกฤษนางเปมิกา  ปัญญาคง
ครู ชำนาญการ
   สาขาภาษาอังกฤษนายพงษ์พร  เอเรสเลอร์
  ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาภาษาอังกฤษนายสมภาส บุญมาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาภาษาอังกฤษ


นางอาภารัตน์  ภานุสถิตย์
  ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาภาษาอังกฤษนายฤทธิรงค์  พรมแสง
ครูผู้ช่วย
   สาขาภาษาอังกฤษ

นายสมศักดิ์  สุทธิ์จิตธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาภาษาอังกฤษ


นายเชษฐา  พันธะนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาภาษาอังกฤษ


โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top