HOT NEWS


ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางพรทิพย์  วุฒิภา
ครู ชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย        นางกมลวรรณ  ผลสิน
ครู 
สาขาภาษาไทย


        นางจารุวรรณ   คูณแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาภาษาไทย

  นางทิพย์เพ็ญพักตร์  เกตุนวม
ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาภาษาไทย
 นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ
     ครู ชำนาญการ
สาขาภาษาไทย


นางรำพึง  ไชยกุฉิน
ครู ชำนาญการ
    สาขาภาษาไทย

นางลองศิลป์  ต้องสู้ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ
      สาขาภาษาไทย
นางละเอียด  อึ้งตระกูล
 ครู ชำนาญการ
      สาขาภาษาไทย


    นางวิชญา แนวจำปา
  ครู 
       สาขาภาษาไทย

    นางสมจิตร  แก้วมีศรี
    ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาภาษาไทย
นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์
ครู
สาขาภาษาไทย


   นางสาวนุชวนา สตารัตน์
ครูผู้ช่วย
สาขาภาษาไทย

   นางสาวเพชรศรี  บุญสุภาพ
ครู ชำนาญการ
สาขาภาษาไทย
   นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา
ครูผู้ช่วย
 สาขาภาษาไทย

นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาภาษาไทย


นางเทวี  ลันดา
ครู ชำนาญการ
สาขาภาษาไทยโพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top