HOT NEWS


ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายสมชัย จรรยาไพบูลย์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์

         นางกนิษฐา  พรมทา
        ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาคณิตศาสตร์        นางทศพร  เส้นเศษ
        ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาคณิตศาสตร์ 

      นางนิภาพร  มีแสง
        ครู ชำนาญการ
       สาขาคณิตศาสตร์


        นางภัทรจันทร์ อุปัญญ์
        ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาคณิตศาสตร์นางวศินี  จาริอุตร์ 
ครู 
สาขาคณิตศาสตร์


นางสาวจุฑามาศ  บั้งทอง 
   ครูผู้ช่วย
    สาขาคณิตศาสตร์


นางสาวณัฐธิดา  สุริยะศรี
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์นางสาวนวพรชยณัฐ  ผลทวี 
   ครู ชำนาญการ
    สาขาคณิตศาสตร์


นางสาวปวีณา บัวเขียว
   ครู 
    สาขาคณิตศาสตร์ 

นางสาวมณีรัตน์ พรมศรี
   ครู 
    สาขาคณิตศาสตร์ 


    นางสาวชนานันท์  สิงท์มุ้ย
       ครู 
    สาขาคณิตศาสตร์

     นางสาววิชชุตา  คลังกลาง
        ครู 
    สาขาคณิตศาสตร์


    นางสาวสมพร มีมา
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์
    นางสาวศรินยา  สาระบัว
    ครู ชำนาญการ
    สาขาคณิตศาสตร์    นายชินวัตร  นามแสน
   ครู 
    สาขาคณิตศาสตร์


นายพูลศักดิ์  ผดุงปราณ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์


นายสุมิตร การินทร์
   ครู
    สาขาคณิตศาสตร์นางสาวอัยย์ญาดา  ธนา โภคทรัพย์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์       นางอุษณีย์  บัวชุม
           ครู 
    สาขาคณิตศาสตร์


นายพิจิตร  ธานี
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์
   นายวริษฐ์  ทวีกัน
ครูผู้ช่วย
    สาขาคณิตศาสตร์


นายเกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์


นายโชติทิวัตถ์  ทองยศ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์นางสาวอิ๋ง  ทาราพรม
   ครูผู้ช่วย
    สาขาคณิตศาสตร์
นายกิติ  ครองบุญ 
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์นายพิชิต  คติอุดมพร
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์


นายสัมฤทธิ์ นาคำ 
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคณิตศาสตร์


โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top