HOT NEWS


ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสุวีรา สุดาเดช 
ครู ชำนาญการ สาขาคอมพิวเตอร์
         นายจุมพล สืบเหลา 
          ครู ชำนาญการพิเศษ 

             สาขาเกษตรกรรม นายเสถียร  ไชยจันทร์
        ครู ชำนาญการพิเศษ 
         สาขาเกษตรกรรม

นางเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา 
ครู
สาขาคหกรรม

นายสราวุธ คูณคณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาอุตสาหกรรม


นายสำราญ   ไชกุฉิม
ครู ชำนาญการ
สาขาอุตสาหกรรม

นายสุนทร  จันทร์ทอง 
ครู ชำนาญการ
สาขาอุตสาหกรร

นางดาวรณี  บุญสอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาคอมพิวเตอร์


นางภาวิณี  โสรักษณ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาคอมพิวเตอร์

นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธุ์
ครู ชำนาญการ
สาขาคอมพิวเตอร์ 

นายธานินทร์  ธานี
ครู ชำนาญการ
สาขาคอมพิวเตอร์ 


    นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
    ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาคอมพิวเตอร์

     นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
     ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคอมพิวเตอร์

    นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา
ครู ชำนาญการ
สาขาคอมพิวเตอร์


    นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
     ครูผู้ช่วย
สาขาคอมพิวเตอร์


นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์
ครู
สาขาคอมพิวเตอร์


       นางนริศรา  รัตนกุล
        ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาพานิชยกรรม
นายเฉลิม  บูคะธรรม
ครู ชำนาญการ
สาขาคอมพิวเตอร์


นางสุภาพร  มารักษ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาพานิชยกรรม

นางสาวนัตติยา พรมนต์
ครู (อัตราจ้าง)
 สาขาพานิชยกรรม

โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top