ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

27 ก.พ. 2559

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558


ตามกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอำนาจเจริญ 
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
ได้จัดโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านวิชาการ 
 โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
มีความชื่นชอบในการเรียน ใผ่รู้ใฝ่เรียน หมั่นฝึกฝน 
และพัฒนาตนเอง สามารถใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการ 
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
 โดยได้ดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
  ในการนี้โรงเรียนอำนาจเจริญ 
ได้ดำเนินการจัดทำคะแนน และผลการสอบของนักเรียน
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน


Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (420) กลุ่มวิชาการ (156) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *