ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

5 ก.ย. 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฦทธิ์

ครูภัทรกฤต คุ้มผล ผู้ดูแลนักเรียนชมรม V-Star Club ร.ร.อำนาจเจริญ ส่งตัวแทนที่เป็นประธานกฐินเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์
และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ซึ่งจะจัดกิจกรรมทอดกฐินโดยนักเรียนกลุ่ม V-Star มีกำหนดการดังนี้
1. ทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น. ประธานกฐินคือ ด.ญ.ปัทมา ศาสตราชัย ม.3/2
2. ทอดถวาย ณ วัดศรีใคร บ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น. ประธานกฐินคือ น.ส.กมลชนก พรสุข ม.4/8

imageคลิกดูบรรยากาศที่นี่..

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (346) กลุ่มวิชาการ (156) กลุ่มไอซีที (66) กลุ่มกิจการนักเรียน (45) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (38) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) โสตทัศนศึกษา (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (11) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) youtube (7) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *