ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

24 ส.ค. 2558

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของครูผู้สอน ร.ร.อำนาจเจริญ 2558


เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญทุกๆคนเข้าประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของครูผู้สอน  ประจำปีการศึกษา 2558 

(ประเมินได้ไม่จำกัดครูที่ท่านต้องการประเมิน)
**ขอให้นักเรียนประเมินด้วยความเที่ยงตรง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม 
ข้อมูลนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการสอน เพื่อพัฒนา
และประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน
ซึ่งจะส่งผลต่อตัวนักเรียนโดยตรงในอนาคตต่อไป
เมื่อทำการประเมินผลแล้ว หากต้องการดูผลครั้งล่าสุด ให้กดรีเฟรส หรือ คลิกที่นี่


หากต้องการดู กราฟแบบเต็มหน้าจอ คลิกที่นี่
 

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (346) กลุ่มวิชาการ (156) กลุ่มไอซีที (66) กลุ่มกิจการนักเรียน (45) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (38) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) โสตทัศนศึกษา (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (11) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) youtube (7) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *