ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

6 มี.ค. 2558

การรับนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

2222

image
 
ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ

เรื่อง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-  รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
-  สอบคัดเลือก วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ

โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนจำนวน ๒ ชุด คือ
ชุดที่ ๑ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ชุดที่ ๒ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ของโรงเรียนอำนาจเจริญ รับสมัคร วันที่ ๒๖ กุภาพันธ์ และ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

- ประกาศผล วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รายงานตัว วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบจัดชั้นเรียน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นักเรียน ม. ๓ เดิม ของโรงเรียนอำนาจเจริญ ที่ได้รับคัดเลือก จะต้องเข้าสอบจัดชั้นเรียนทุกคน โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับนักเรียนทั่วไป มอบตัวเข้าเรียน ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ผู้ไม่มารายงานตัวและมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

- นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม โดยสอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ

   สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนจำนวน ๒ ชุด คือ
     ชุดที่ ๑ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
     ชุดที่ ๒ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

        ประกาศผล วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (การจัดเรียงลำดับผลการสอบคัดเลือกให้เรียงตามคะแนนรวมหากคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงตามคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ)

        รายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้…

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (346) กลุ่มวิชาการ (156) กลุ่มไอซีที (66) กลุ่มกิจการนักเรียน (45) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (38) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) โสตทัศนศึกษา (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (11) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) youtube (7) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *