ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

26 มิ.ย. 2557

การบริหารงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์มุกดาหาร

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นำทีม โดยรองฯสมชัย พลรักษ์ และคณะครูมีครูสมคิด กุบแก้ว ครูธนวรรต. ปรัสพันธ์  ครูสมส่า. แก้วหลวง  ครูอนุรักษ์. ลาวิลาศ. ครูจิระ. บุญเสริม  ครูเถลิงศักดิ์. ศุภฤกษ์  เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนจุฬาภรณ์มุกดาหาร เรื่องการบริหารงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์imageimageimage
คลิกดูบรรยกาศในการเข้าศึกษาดูงานมีอะไรน่าดูบ้าง

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (344) กลุ่มวิชาการ (156) กลุ่มไอซีที (66) กลุ่มกิจการนักเรียน (45) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (38) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) โสตทัศนศึกษา (14) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (11) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) youtube (7) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *