ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

15 พ.ค. 2557

ประกาศผลการคัดนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อเข้าฝึกฝนทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ในชุมนุมคอมพิวเตอร์ของ
ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ
 ครูสุชาติ สุภาพิมพ์
ครูธานินทร์ ธานี  
มีดังรายชื่อต่อไปนี้
1อัษฎาวุธจันทชิต1ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากเก่งคอมพิวเตอร์
2ณัฐพงศ์ อ่ำโพธิ์3แอนิเมชั่นผมชอบคอมพิวเตอร์อยากเก่งคอมพิวเตอร์
3เปรมปิติ บุญยืน1/2ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอย่าเก็งคอมพิวเตอร์
4ด.ญ.พิมพ์วรีย์ ชูเชิด1/7เขียนโปรแกรมอยากเข้าเพราะความชอบ
5พีระสักกิ์ ถูระวรณ์1/7สนุก
6ศุภชัย ไพเราะ1/7เพราะอยากเรียนรู้ไปใอนาคต
7ด.ช.นันทวุฒิ สอรักษ์1/7 ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจผมชอบคอมพิวเตอร์ให้ความรู้
8ด.ช.อนุวัฒน์ สารราษฎร์2/ 10ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์
9ปฏิกร เที่ยงผดุง2/10ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจชอบเเละรักคอม
10ด.ช.วรุตคม สมคะเนย์3/14ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจศึกษาคอมพิวเตอต์
11วุฒิไกร เสอมใจ3/14ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจศึกษาคอมพิวเตอร์
12จิรพนธ์ จิตอารี3/7แอนิเมชั่นอยากตัดต่อวิดีโอ
13พิสุตร์ ชานุชิตร3/7แอนิเมชั่นอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
14ด.ช.วิทวัส เจริญวงค์3/7 เลขที่ 40ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากจะได้สร้างโปรแกรมเองได้และค้นคว้าหาความรู้ด้วย
15เด็กหญิงพัชรินทร์ เคลือวัลย์3/8ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากเก่งคอมพิวเตอร์
16ธัญสิริ สิงหศิริ3/8เขียนโปรแกรมอยากฝึกการใช้โปรแกรมต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้เก่งยิ่งขึ้น
17ศุธิชาติ จันทร์อ่อน3/8เขียนโปรแกรมอยากเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ไปเป็นความรู้ติดตัวสามารถใวช้ในชีวิตประจำวันได้
18ด.ช.อมร คำศรี3/8 เลขที่ 47ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากจะค้นคว้า ความรู้ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต
19นาน นวพล แสงวงค์4/12ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
20นายศักดิ์ดา สายเจียง 4/12แอนิเมชั่นอยากเรียนรู้
21นางสาว รัตติยากร เทศนา4/13ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์มากเพิ่มขึ้น
22นายกิตติพัฒน์ ทุ่นทอง4/13ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจมรใจรักในคอมพิวเตอมาก แม้จะเรียนสาย สังคม
23นัดดา ทะยะสุทธิ์5/11ออกแบบ 3 Dเพราะจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคต
24นางสาวสุวิชาดา ผิวทอง5/11ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากมีทักษะในการเรียนคอมให้มากๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
25นาย วรเมธ พลประโคน5/11 เลขที่ 22ออกแบบ 3 Dอยากเรียนการออกแบบ3d
26นาย วชิระ มุ่งหมาย5/11 เลขที่ 36ออกแบบ 3 Dอยากเรียนคอมพิวเตอร์
27นายพลากร ผิวทอง5/11เลขที่32ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจผมอยากมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
28นายอภิสิทธิ์ สีลาพัฒน์6/2 เลขที่ 47กราฟิคเพราะคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการเรียนมากทั้งการพิมงานนำเสนองานจึงอยากได้ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีความชำนาญมากกว่าเติมครับ(เผลอกดEnter)
29ฉัตรชัย อาจชัยพรม.1ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากจะเก่งในด้านคอม จะได้นำไปใช่ในชีวิตประจำวัน
30ปลอดประสพ แสนสมัครม.1ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาใช่ในชีวิต
31ด.ช.วุฒิชัย มูลเพ็ญม.1/1ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบวิชาคอมพิวเตอร์
32ด.ช.ศุภสิน ศรีสมบัติม.1/1ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจชอบวิชาคอมพิวเตอร์
33ด.ช. กิติติพงษ์ มะลิงามม.1/11ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจผมอยากเก่งคอมพิวเตอร์ครับ
34ด.ช.เหมันต์ ตลับนาคม.1/11ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจผมชอบและอยากเก่งด้านคอมพิวเตอร์ครับ
35ธีระศักดิ์ อ่อนดีม.1/15เขียนโปรแกรมเพราะว่าอยากเก่งคอมติวเตอร์ครับ
36้ืื้้ด.ช.ประกาย ไชยพงษ์ม.1/15ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะมีความรู้ทางคอมพิมพ์
37ด.ช กิตติศักดิ์ จำปาสารม.1/2ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
38ด.ช.ราเมศวร์ เนตรวงค์ม.1/2ออกแบบ 3 Dอยากเป็น คนสร้างหนัง3D
39พชรพล พระสุรักษ์ม.1/2กราฟิคเพราะอยากพัฒนาตนเองในวิชาคอมพิวเตอร์
40วชิระ ประดู่ม.1/2ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบ
41กิตติพศ แสนกลุ้มม.1/7แอนิเมชั่นอยากเรียนคอม
42อริสา จันทะภาม.1/7ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจชอบในคอมพิวเตอร์
43ด.ช. ศรัณย์ หน่อจันทร์ม.1/7 เลขที่ 4แอนิเมชั่นเป็นชุมนุมที่สนุก และได้ความรู็
44ด.ช.วัชรธร สังขฤกษ์ม.1/7 เลขที่ 6 แอนิเมชั่นผมอยากจะสร้างสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำ
45ด.ช.บูรพา แสงเพ็ชรม.1/7 เลขที่22แอนิเมชั่นเป็นกิจกรรมที่สนุกและให้ความรู้หลายหย่าง
46วีรพัฒน์ เบ้าตุ้มม.2/10ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
47เจษฎา จงเจริญม.4ชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบและรักในวอชานี้
48น.ส. กนิาฐา คำตันม.4ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาอยากนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
49น.ส. สุดารัตน์ หวังผลม.4ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์
50วชิรพงษ์ โพธิวรรณม.4แอนิเมชั่นอยากทำการ์ตูนอนิเมชั่น
51นางสาว รุ้งตะวัน พินยศักดิ์ม.5/11ออกแบบ 3 Dอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
52น.ส. รัตติยาภรณ์ นนทพรมม.5/11 เลขที่34กราฟิคอยากมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
53นาย อุดมทรัพย์ ใจธรรมม.5/11 เลขที่7กราฟิคอยากมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
54จาตุรงค์ ดอกไม้ทองม.6/12กราฟิคเพราะชอบในเทคโนโลยี
55นางสาว นัทมน ญาณโกมุทม.6/2เขียนโปรแกรมอยากเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นและพัฒนากว่าเดิม
56นาย ณัฐพงษ์ พลศูนย์ม.6/2แอนิเมชั่นอยากได้ความรู้ใหม่ๆ
57นาย ธเนศพล หมายสินม.6/2ออกแบบ 3 D
58นางสาว จารุวรรณ จันทปัญญาม.6/2 เลขที่41เขียนโปรแกรมเพราะต้องการเรียนคอมพิืวเตอร์เพราะคิดว่ามันน่าสนุกและน่ามีสาระและต้องการเรียนคอมมากขี้นขจะได้เป็นคอม
59นางสาว ฐิดารัตน์ โคตรอาษาม.6/2 เลขที่45กราฟิคเพราะอยากพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้ค่ะ
60ด.ช.ธีรภัทร พละสรรค์ม1/7เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้
61นางสาวมัสลิสา คำผุยม4/13ไม่มีชุมนุมเลือกเลยมาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
62ด.ช จิรภาส จิตอารีเลขที่7 ม.3/6ออกแบบ 3 Dอยากใช้โปรแกม vegas pro 10.0 ได้แบบมีอาชีพ
63ด.ช.ธีีรภัทร จันทะเพชรม.3/7เขีียนโปรแกรมชอบที่สุดในชีวิต
64ด.ช.จิรพัฒน์ จิตอารีม.3/8ตัดต่อภาพยนต์ชอบที่สุดในชีวิต
ปล. 
หากมีนักเรียนที่รักทางด้านนี้เป็นชีวิตจิตใจ ไม่เก่งไม่ว่า  เน้นรักจริง  อาจจะพิจารณาเพิ่มเติม ให้มาพบครูธานินทร์  ธานีด่วน!!!

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (421) กลุ่มวิชาการ (157) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *