ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

3 ก.ย. 2556

ข้อมูลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 .pdf เกณฑ์การประเมิน.pdf   
 .pdf ข้อมูลประกอบการคัดกรอง.pdf   
 .pdf ขั้นตอนการประเมิน 56-58.pdf   
 .pdf ประกาศแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 10 ต.ค..pdf   
 .docx แบบประเมินตนเอง.docx  

 .gif logo ศธ..gif   
 .doc รูปแบบป้ายสถานศึกษาพอเพียง 2552.doc   
 .docx รูปแบบป้าสถานศึกษาพอเพียง 2554.docx   
 .docx รูปแบบป้าสถานศึกษาพอเพียง 2555.docx   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมินรอบที่ 1.pdf   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 2.pdf   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3.pdf   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4.pdf   
 .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5.pdf   
 .pdf ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550.pdf   
 .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 55 (กศน.).pdf   
 .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2552.pdf   
 .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554(สพฐ.).pdf   
 .pdf เกณฑ์การตัดสิน(กศน.).pdf   
 .pdf เครื่องมือประเมิน กศน..pdf   
 .pdf เครื่องมือประเมินตนเอง (สถานศึกษาใช้)(กศน.).pdf   
 .pdf แนวทางประเมิน (กศน.).pdf   
 .pdf แบบสรุปคะแนนคณะกรรมการ (กศน.).pdf   
 .pub ปกเกณฑ์ประเมิน ศธ. (กศน.).pub   
 .pdf รายการประเมินเกณฑ์คุณภาพ กศน.-541010.pdf   
 .pdf สารบัญ (กศน.).pdf   
 .pdf เกณฑ์ประเมิน(สพฐ.).pdf   
 .pdf เครื่องมือประเมิน1(สพฐ.).pdf   
 .pdf เครื่องมือประเมินตนเอง (สถานศึกษาใช้)(สพฐ.).pdf   
 .pdf แนวทางประเมิน (สพฐ.).pdf   
 .pdf แบบสรุปคะแนน(สพฐ.).pdf   
 .pdf ปกเกณฑ์1 (สพฐ.).pdf   
 .pdf ภาคผนวก (สพฐ.).pdf   
 .pdf วิธีคิดคะแนน (สพฐ.).pdf   
 .pdf สารบัญ (สพฐ.).pdf   

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (421) กลุ่มวิชาการ (157) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *