ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

5 ส.ค. 2556

นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์ชื่อ นางสาวคัชรินทร์นี  อารีรักษ์

ที่อยู่ 188 หมู่ 13 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 20 กรกฎาคม 2529 

เพศ  
หญิง 

สถานภาพ  
โสด

สัญชาติ  ไทย

ศาสนา
  พุทธ

ประวัติการศึกษา
   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      โรงเรียนเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร
                            ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
                            ปริญญาตรี                        ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
                                                                   มหา่วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน    ครูผู้ช่วยโรงเรียนอำนาจเจริญ  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ 

ความสามารถพิเศษ
 แต่งกลอน  อ่านทำนองเสนาะ    

งานอดิเรก
              อ่านหนังสือ

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (421) กลุ่มวิชาการ (157) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *